Choeizan Enkyoji Greater Seattle Nichiren Buddhist Temple

Choiezan Enkyoji belongs to the Nichiren Shu school of Buddhism.